มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าไทย เปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงความร่วมมือ ญี่ปุ่น-ไทย (Japan- Thailand Top Executive Program) เรียกย่อว่า J-ToP (เจ-ท็อป) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงชาวไทยที่ต้องการลงทุนทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ รวมทั้งผู้บริหารภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้การทำธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งรอบด้าน ตลอดจนมุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจญี่ปุ่น  การเรียนในหลักสูตรประกอบไปด้วยการบรรยายจากวิทยากรชั้นนำของไทยและญี่ปุ่น จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคณาจารย์จากหลากหลายสถาบัน ทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับผู้มีประสบการณ์จริง กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ และกิจกรรมศึกษาดูงาน เป็นต้น

ภาพบรรยากาศการเรียน


J-Top รุ่นที่ 2 : เปิดรับสมัคร วันนี้ – 31 มกราคม 2567
ระยะเวลาอบรม :  20 กุมภาพันธ์ – 25 มิถุนายน 2567
เวลาเรียน : ทุกวันอังคาร 14.00 – 18.00 น  (เรียน 13 ครั้ง)
ค่าอบรม : 199,000 บาท
(รวมศึกษาดูงานในประเทศ และประเทศญี่ปุ่น)
* ศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง
* ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 1 ครั้ง