รายละเอียดของหลักสูตร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

– เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน/องค์กร ในภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นหรือสนใจทำธุรกิจกับญี่ปุ่น
– เป็นบุคคลอื่นๆ ที่ทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมหลักสูตร และ
– เป็นผู้มีความพร้อมในการเข้าร่วมหลักสูตร สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรได้

ค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตรเป็น จำนวน 199,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมศึกษาดูงานในประเทศ และประเทศญี่ปุ่น
* ศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง  และศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 1 ครั้ง

ระยะเวลาการศึกษาอบรม

เรียนทุกวันอังคาร 14.00-18.00 น  (เรียน 13 ครั้ง)